Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

De weg naar industrialisatie van de bouw is definitief ingezet

De weg naar industrialisatie van de bouw is definitief ingezet

Verduurzamen, circulair bouwen en beter, sneller, goedkoper nieuw bouwen. Het ‘to-dolijstje’ van de Nederlandse bouwsector is indrukwekkend. Het wordt steeds duidelijker dat drastische veranderingen nodig zijn om alle ambities ten aanzien van de gebouwde omgeving te kunnen verwezenlijken.

Het voortgangsrapport van De Bouwagenda dat medio april verscheen, stelt dat ‘de benodigde opschaling en versnelling van het verduurzamingsproces met de huidige manier van werken eigenlijk niet is te realiseren’. Volgens het door de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken (waaronder sinds Rutte II ook wonen valt) en Infrastructuur en Waterstaat en marktpartijen gedragen instituut is er ‘dringend behoefte aan nieuwe, innovatieve technieken, producten en processen’. Een boodschap die niet wezenlijk anders klinkt dan bij de aftrap van De Bouw­agenda een jaar geleden.

Minister pakt dóór

De urgentie die in 2017 werd uitgesproken, leek even weg, doordat de kabinetsformatie lang duurde. Niets is minder waar, zo blijkt uit het feit dat de ministers
Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en secretaris-generaal Camps van Economische Zaken medio april bij een update de noodzaak tot versnelling en verduurzaming van de bouw hoogstpersoonlijk kracht bij kwamen zetten. Door de afspraken uit het Klimaatakkoord en het recente besluit om de gaswinning af te bouwen, is het accent meer op verduurzaming komen te liggen. De door het kabinet in het leven geroepen Klimaattafels, die deze zomer voorstellen voor de benodigde energietransitie moeten opleveren, werken samen met De Bouwagenda.

Installatiesector snapt het al

Dat de door De Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes gepredikte ‘revolutie in de bouw’ met deze doorstart beter van de grond komt, heeft te maken met het besluit dat Nederland van het gas af moet. ‘Groningen’ duwt de bouwsector over het randje. Het gevoel dat het nu écht anders moet, krijgt steeds meer voet aan de grond. Dat blijkt ook uit de plannen uit de installatiesector. De Klimaatcoalitie, met Uneto-VNI als drijvende kracht, wil dat huiseigenaren hun cv-ketel vanaf 2021 alléén nog mogen vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief. Er zijn nog heel veel vragen over de haalbaarheid van die plannen, maar het feit dat de installatiesector zelf het initiatief neemt, spreekt boekdelen.

Opschalen -> Industrialiseren

Tweeëneenhalf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs en twaalf jaar voordat de CO2-uitstoot gehalveerd moet zijn, is de conclusie dat opschalen van de praktijk van vandaag niet genoeg is. Er is een andere aanpak nodig om de ambitie voor 2030 te behalen en de CO2-uitstoot in 2050 naar nul terug te brengen. In het rapport van De Bouwagenda wordt gesproken over ‘een methodiek die kwalitatief hoogstaand, opschaalbaar en herhaalbaar is’. Met andere woorden: zonder industrialisatie komen we er niet. Een conclusie die door het kabinet met enthousiasme gedeeld wordt. De Klimaattafels, die eerder dit jaar zijn ingesteld om met werkbare oplossingen te komen, gaan binnenkort al rapporteren. Minister Ollongren voorspelde bij de officiële overhandiging van De Bouwagenda-voortgangsrapportage dat het kabinet nog deze zomer met voorstellen komt. Diederik Samson, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, liet al doorschemeren dat er een advies komt dat uitgaat van een wijk-voor-wijkaanpak. Zo kan van project naar project geleerd worden, waarbij de snelheid van de transitie steeds verder opgevoerd kan worden. Ook die insteek duidt op industrialisatie.

Schaalbare innovatie nodig

Minister Ollongren sprak tijdens de bijeenkomst haar grote waardering uit voor de vorderingen en initiatieven. “Weet dat u het kabinet aan uw zijde heeft. Wij zien met vertrouwen de uitrolfase van De Bouwagenda tegemoet. Het kabinet werkt daar volop aan mee.” Zij maakte bekend dat de vier technische universiteiten, de vereniging van hogescholen, TNO en het bedrijfsleven uit de bouw- en installatiewereld gaan samenwerken in het Innovatie Centrum Bouw en Techniek. Hierdoor krijgt de gebouwde omgeving een van de faciliteiten van de topsectorenaanpak. Minister Ollongren: “Dit is een belangrijke start voor de broodnodige schaalbare innovaties. Die innovaties hebben we niet alleen nodig om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen, maar ook voor duurzame bestaande en nieuwe woningen. We gaan immers van het gas af.”

Andere aanpak móét

Het kabinetsbesluit om het Nederlandse gasgebruik versneld af te bouwen, maakt innovatie in de bouw dus nóg urgenter. De ambitie van De Bouwagenda is om voor 2050 acht miljoen gebouwen energieneutraal te maken. Dat zijn er duizend per dag. Bernard Wientjes: “Een hogere productiviteit en meer kwaliteit zijn nodig. De enorme opgave is met de huidige manier van werken eigenlijk niet te realiseren. Er is dringend behoefte aan nieuwe, innovatieve technieken, producten en processen.”

Voorsorteren op [Bouwgroothandel Bijeen]
Deze klimaatopgaven trekken een wissel op de hele bouwkolom. Verduurzaming, industrialisering en digitalisering zijn cruciale voorwaarden om deze transitie te volbrengen.

Precies daarom gaan we op [Bouwgroothandel Bijeen] van 10 oktober 2018 in op die drie gebieden. Noteer de datum en check
www.mixpro.nl/bb2018.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief