Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Bouwgroothandel gaat zonnige tijden tegemoet

Bouwgroothandel gaat zonnige tijden tegemoet

Na jaren van sappelen, gloort er weer een mooie toekomst voor de bouwgroothandel. De Rabobank verwacht een volumestijging van 4% over een periode tot eind dit jaar. Een mooie plus bovenop 2015. Het jaar waarin GfK  al een plus van bijna 10% rapporteerde.

De bouwsector groeit momenteel als een tierelier. Wie zijn oor te luisteren legde, op het in oktober gehouden congres [Bouwgroothandel Bijeen], kreeg opbeurende woorden te horen van Michel van Eekert, algemeen directeur van onderzoeksbureau Buildsight. Ook hij zei op die happening dat de bouwsector weer de goede kant uit gaat. De bedrijfsinvesteringen in woningbouw komen dit jaar uit op een prognose van plus 22,6 %. Dat is een geweldige kentering ten opzichte van de jaren hiervoor.


10% groei
De gevolgen die dat heeft voor de bouwgroothandel, zie je terug in GfK’s monitor op de Bouwgroothandel. Als GfK spreekt over die bouwgroothandel is dat de verzamelnaam voor de hele B-2-B-markt, bestaande uit de breed gesorteerde bouwmaterialenhandel, de industriële toelevering en de gespecialiseerde houthandel. Deze sector is in 2015 goed voor een totaalomzet van  € 5,5 mrd (ex BTW): ruim 10% meer dan in 2014.
Daarbinnen is het segment bouwmaterialen bijna € 2,3 mrd groot, met een stijging van 9,5% ten opzichte van 2014. De assortimentsgroepen binnen de bouwmaterialenhandel die GfK volgt, laten een verschillende ontwikkeling zien. Ook binnen dit specifieke kanaal wordt een hoofdindeling gemaakt naar 3 groepen, te weten bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal en ‘overig assortiment’.  De groei van het segment bouwmaterialen (€ 1,6 mrd op jaarbasis) bedraagt 10%; hout- en plaatmateriaal (€ 800 mln) 8% en het ‘overige assortiment’ (€ 300 mln) 7%.

Geen winterdip
Wat ook blijkt uit de cijfers, is dat de wintermaanden (zeker als het weer mild is), geen enorme dip in de omzet geven. Gemiddeld waren in 2015 de maanden januari en februari toch goed voor 7,5% van de jaaromzet, terwijl de vakantiemaand augustus slechts 6% noteerde. Een milde winter heeft dus minder impact dan de zomervakantie. De maanden maart tot en met juni zijn het meest verantwoordelijk voor de stijging op jaarbasis. Met name juni liet een stijging van rond de 30% zien. Mede veroorzaakt door het aflopen van het lage BTW-tarief op arbeidsloon, waardoor het lijkt dat ZZP’ers het extra druk hebben gehad en hun laatste inkopen hebben gedaan om de klus te klaren voor de vakantie.

‘Stenen’ tonen herstel
Binnen de grootste assortimentsgroep – bouwmaterialen - is het herstel van de bouwsector duidelijk zichtbaar aan de groei van stenen en bouwblokken. Met een aandeel van 19% in het totaal van bouwmaterialen groeit dit segment 16% ten opzichte van 2014. Na stenen/blokken vormen dakbedekking en bouwchemie, elk met een aandeel van 12%, de een-na-grootste groepen, terwijl met een aandeel van 10% isolatie en tegels een gedeelde derde plaats innemen. Het aandeel van deze twee groepen staat ietsje onder druk ten opzichte van 2014, maar door de stijging van het markttotaal is de omzet stabiel geweest. Al met al is 2015 een prima aanzet voor de verdere ontwikkeling in 2016, alhoewel het effect van de verlaagde BTW op arbeidsloon wel kan zorgen voor minder opdrachten – en dus aankopen – vanuit ZZP’ers.

Margedruk
Toch tekent de Rabobank daar een nuance bij aan. Er is volgens de bank niet zozeer sprake van een feeststemming. Er is eerder sprake van een gematigde positief sentiment. Dat meent de bank zelf althans: “De sector heeft de laatste jaren namelijk veel omzet ingeleverd en er is nog een lange weg te gaan richting het omzetniveau van vóór de crisis. Daarmee blijft sprake van een scherpe prijsconcurrentie met margedruk tot gevolg.”

Toegevoegde waarde
Daarmee is de kous nog niet af, benadrukt De Rabobank, want wil de toekomst positief blijven, dan moeten groot­handels in bouwmaterialen hun toegevoegde waarde in de keten steeds nadrukkelijker bewijzen. De strategische heroriëntatie die de financiële instelling op het bordje legt bij de groothandels biedt volgens de bankobservatie kansen op terreinen als het organiseren van materiaalstromen, efficiënt voorraadbeheer en toepassing van duurzame oplossingen en innovaties.
In een branchevisie met betrekking tot bouwgroothandels van de bank staan tal van trends, kansen en bedreigingen te lezen. Een korte samenvatting.

Trends:
-    Afnemer wil totaaloplossing
-    Geen grootschalige, maar kleinschalige bouwprojecten
-    Duurzaam bouwen
-    Snelle digitalisering
-    Concurrentie komt ook van nieuwe toetreders

Kansen en bedreigingen
-    De markt groeit voor renovatie, onderhoud, verduur­zaming en herontwikkeling
-    Binnenstedelijk bouwen brengt meer transportcomplexiteit
-    Er komen meer producten, kennis bij afnemers over toepassing en verwerking blijft achter
-    Samenwerking in de keten neemt toe
-    Bouwsector doet meer met BIM
-    Toenemende industrialisering bouwproces
-    Door schaalvergroting bij toeleveranciers, afnemers maar ook bij bouwmarkten wordt groothandel vaker overgeslagen (!)
-    Marge en liquiditeit blijft onder druk staan
-    Structureel tekort aan personeel dreigt

Realiteit
Nog even terug naar de realiteit van het cijfermateriaal. Want behalve specifiek voor bouwmaterialen staan er andere opbeurende woorden in. Het vertrouwen van ondernemers neemt toe, terwijl dat nog eens extra geldt voor ondernemers in de groothandelssector. Die zit op een uniek hoog niveau, hoewel die nu een licht dipje kent: van 20,3% in het derde kwartaal naar 18,8% aan het begin van het vierde kwartaal. Wat ook een opsteker is: In het derde kwartaal gingen 136 groothandelaren failliet. Dat is een stevige daling in vergelijking met dat kwartaal een jaar eerder, toen er nog 197 failliet gingen. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief